Twarze Tradycji - Konkurs na fotografię z historią

TWARZE TRADYCJI - Konkurs na fotografię z historią

UWAGA!!! termin nadsyłania prac na konkurs TWARZE TRADYCJI zostaje przedłużony do dnia 31.10.19.

Informacje i regulamin: http://www.etno.imuz.uw.edu.pl/twarze-tradycji-konkurs-fotograficzny/

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne,
zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich zainteresowanych
etnomuzykologią, muzyką tradycyjną i jej kontekstami, zwanych dalej Uczestnikami.
3. Przedmiotem konkursu jest fotografia (archiwalna lub współczesna), przedstawiająca
artystów ludowych (śpiewaków, muzykantów, tancerzy, budowniczych instrumentów),
badaczy tradycyjnej muzyki ludowej (etnomuzykologów, etnochoreologów, etnologów,
antropologów, folklorystów, kulturoznawców, etnolingwistów, socjologów etc.) lub zbieraczy
amatorów, i związana z nią historia (opowiedziana w dowolnej formie literackiej nie dłuższej
niż 5 tysięcy znaków ze spacjami).
4. Cele konkursu:
– rozbudzenie zainteresowania depozytariuszami ludowych tradycji muzycznych oraz
badaczami i zbieraczami muzyki tradycyjnej,
– stworzenie niekonwencjonalnej dokumentacji fotograficznej i popularyzacja kultury
tradycyjnej oraz wiedzy o jej przedstawicielach,
– zainspirowanie do poszukiwania ciekawych form prezentacji i promocji jednostek
związanych z tradycyjną kultura muzyczna,
– integracja środowisk i osób związanych z etnomuzykologią i dyscyplinami pokrewnymi.
5. Terminarz konkursu:
– ogłoszenie konkursu: 30 marca 2019 roku;
– termin nadsyłania prac: 15 września 2019 roku;
– ogłoszenie listy finalistów: 1 października 2019 roku;
(zawiadomienie finalistów mailem oraz informacja na stronie czasopisma Etnomuzykologia
Polska http://www.etno.imuz.uw.edu.pl oraz na profilu Facebook: https://plpl.facebook.com/PolskieSeminariumEtnomuzykologiczne);
– ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród: 11 października 2019 roku.
7. Zasady zgłaszania i przyjęcia prac do konkursu:
a) Prace mogą być zgłaszane w konkursie przez osoby fizyczne indywidualne lub jako
zgłoszenie zespołowe. W przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda może być przyznana
zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu. W zgłoszeniu zespołowym należy
wskazać osobę odpowiedzialną za zgłoszenie.
b) W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Polskie
Seminarium Etnomuzykologiczne oraz ich najbliższa rodzina (rodzice, rodzeństwo, potomstwo
itp.), a także członkowie jury oraz ich najbliższa rodzina.
c) Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
d) Prace (w tym fotografie) zgłaszane w konkursie nie mogą być wcześniej publikowane w
Internecie ani w innych mediach.
e) Autor powinien posiadać pełne prawa do zgłoszonej w konkursie pracy (w tym także
fotografii). Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie
zostały naruszone żadne prawa osób trzecich, w szczególności ich prawa majątkowe i
osobiste prawa autorskie. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty
i roszczenia osób trzecich, wynikające z naruszenia wymienionych praw.
f) Zgłoszenie pracy i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze zgodą na
przekazanie jej do archiwum Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji
niewyłącznej na wykorzystanie pracy na następujących polach eksploatacji:
– wprowadzenie do pamięci komputera,
– utrwalanie we wszystkich dostępnych formach cyfrowych i w druku,
– zwielokrotnienie na wszelkich nośnikach obrazu,
– publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez: Internet, publiczne wyświetlania (wystawy),
odczyty, prezentacje,
– wprowadzanie utworu do obrotu i jego rozpowszechnianie w postaci publikacji cyfrowej
(Internet, prezentacje) i papierowej.
Wykorzystanie pracy przez Organizatora w inny sposób niż wyżej wymienione wymaga
każdorazowej zgody Uczestnika konkursu.
g) Warunkiem przyjęcia zgłoszenia w konkursie jest przesłanie pracy w formie cyfrowej: tekst
w formacie word lub odt), skan fotografii (parametry: rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok 3000
px, format jpg lub tiff), na adres mailowy etnomuzykologia.polska@gmail.com (jako temat
należy wpisać: Konkurs Twarze Tradycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września
2019 roku (decyduje data potwierdzenia odbioru maila).
8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
Finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, takie jak: roczna prenumerata Pisma
Folkowego (wraz z wydawnictwami promocyjnymi), komplet wydawnictw płytowych z serii
ISPAN Folk Music Collection, wydawnictwo źródłowe Polska Pieśń i Muzyka Ludowa
Lubelskie. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach
czasopism: m.in. Pisma Folkowego, Etnomuzykologii Polskiej i in.
Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji w kwestii przyznania liczby nagród rzeczowych
oraz rodzaju i miejsca publikacji nagrodzonych prac.
---