Konferencja

Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

 

Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych i Samorządu Doktorantów UMCS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu z okazji 70. rocznicy Jego urodzin.

 

"Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości"
29-30 listopada 2018 roku

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.
Rozpoczęcie przewidziane jest w Sali Posiedzeń Rady Wydziału, natomiast dalsze obrady odbędą się zgodnie z programem.

>>>PROGRAM KONFERENCJI

Honorowym patronatem Konferencję objęli:

  • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
  • Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Polski Komitet ds. UNESCO
  • Polska Sekcja Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)

Komitet Honorowy Konferencji:
Dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.– Prorektor UMCS ds. Kształcenia
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Prodziekan Wydziału Humanistycznego UMCS
Dr hab. Ewa Głażewska, prof. nadzw.– Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa UMCS
Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. nadzw. – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka – Przewodnicząca Sekcji Polskiej Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV)
Mgr Mirosław Korbut – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Mgr Waldemar Majcher – Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Dr Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Umiejętności
Dr hab. Robert Bubczyk, prof. nadzw. – Instytut Kulturoznawstwa UMCS
Prof. dr hab. Piotr Dahlig – Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Stanisław Grabias – Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Jolanta Ługowska – Uniwersytet Wrocławski
Prof. Katya Mihaylova – Bułgarska Akademia Nauk, Sofia
Dr hab. Teresa Smolińska, prof. nadzw. – Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Roch Sulima – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Patronat medialny:
KulturaLudowa.pl
Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Pismo Folkowe

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
Zakład Gramatyki i Tekstologii Współczesnego Języka Polskiego UMCS
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL O/Lublin
dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin
dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej UMCS, ZG PTL, PTL o/Lublin
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz – sekretarz Konferencji
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin