Festum Folkloricum

Książka dr Joanny Dziadowiec FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych.

Festum Folkloricum jest podsumowaniem wieloletnich badań terenowych autorki przeprowadzonych w latach 2006-2011 wśród uczestników 37 europejskich festiwali folklorystycznych i folkowych (12 krajów). Głównym celem książki było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklorystyczne mogą stanowić interakcyjną odpowiedź na wyobcowanie i bierność człowieka we współczesnym świecie. Międzykulturowe festiwale folklorystyczne jako synkretyczne systemy strukturalno-organizacyjne stanowiące pomost między kulturami, budząc z letargu uczestników tych wydarzeń usposabiają ich do aktywności. Motywują zarówno do poznania, porównania, zrozumienia, akceptacji i integracji, jak i negocjacji, negacji, rywalizacji a czasem również konfliktu, przy czym zawsze owocują wymianą i przemianą. Równocześnie są one okazją do umocnienia i manifestowania własnej tożsamości i wyznawanych wartości. W sytuacji zwielokrotnionego i wyeksponowanego spektaklu otwierają drogę do interpretacji współczesnej kultury jako widowiska. Rozumiane jest ono jako aktywny pokaz i jednocześnie przekaz, wykonanie, akcja (zawieszone pomiędzy dromena: dzianie się, akt a drama: akcja odgrywana), którym zawsze przyświeca jakaś intencja. Ta swoista seria performansów może stanowić zarówno przewodnik po różnorodności kulturowej, jak i reprezentację rzeczywistości społeczno-kulturowej.

W książce zawartych zostało kilka postulatów, których realizacja może przyczynić się do pogłębienia wielopłaszczyznowej refleksji i dyskusji nad poruszaną materią, jak i do zwiększenia nacisku na uświadomienie roli i znaczenia festiwali i ruchu folklorystycznego w dyskursie społeczno-kulturowym (w kulturze popularnej) głównie w kontekście relacji międzykulturowych oraz współpracy w zakresie ochrony i zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Praca otrzymała w 2014 roku I nagrodę w Konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Książkę w wersji drukowanej lub jako e-book można nabyć m.in. w sklepie internetowym Narodowego Centrum Kultury.