Konferencja: "Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

 

 

 

 

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

przy współudziale

Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej

zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

która odbędzie się w Lublinie w dniach 7 – 8 grudnia 2017 roku.

Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji,  poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.

Konferencja ma mieć wymiar interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, socjologów, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Interesują nas festiwale, przeglądy, konkursy związane z różnymi dziedzinami, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku dziedzinami tymi są przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy i in.), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali) (zob. art. 2 Konwencji).

Proponujemy następujące przykładowe zakresy tematyczne konferencji:

 • Festiwale – pojęcie, terminologia, teoria, historia, przemiany.
 • Festiwale, przeglądy i konkursy jako forma ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku?
 • Metodologia i metodyka badań festiwalologicznych.
 • Próby typologii festiwali, przeglądów i konkursów.
 • Cechy i funkcje festiwali oraz ich rola w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
 • Dla kogo są festiwale? Badanie publiczności festiwalowej.
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe modelowane przez festiwal, przegląd, konkurs: selekcja, eliminacja, kreacja.
 • Festiwale, przeglądy i konkursy jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej
  i współpracy międzyśrodowiskowej.
 • Tworzenie reprezentacji grupowej i sposoby manifestowania tożsamości grupowej.
 • Festiwal jako forma promocji miejsca, grupy, idei.
 • Estetyka przestrzeni festiwalowej.
 • Ochrona czy kreacja? Zagadnienia związane ze sposobami rejestracji i dokumentacji festiwali.
 • Lekcja dziedzictwa niematerialnego? Walory edukacyjne festiwalu.

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 15 czerwca 2017 r. na adres mailowy dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS (mail: K_Smyk@wp.pl). W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 10 lipca 2017 r.

Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

Konferencja jest włączona w program odbywającego się w UMCS 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” – imprezy o charakterze interdyscyplinarnym, której celem jest popularyzacja kultury tradycyjnej, głównie muzycznej, poprzez współczesne jej interpretacje. Uczestnicy konferencji otrzymują zaproszenia na wydarzenia Festiwalu (www.mikolajki.folk.pl).

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie. Organizatorzy zapewnią miejsce wspólnego obiadu w barku w gmachu humanistyki.

Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny Konferencji  

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin, TKT Ziemi Lubelskiej (K_Smyk@wp.pl)

dr Anna Weronika Brzezińska

Zarząd Główny PTL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (awbrzez@amu.edu.pl)

dr Mariola Tymochowicz

Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (mariolate@wp.pl)

 

Konferencję dotychczas patronatem objęli:

Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN

Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny

Patronat medialny:

KulturaLudowa.Pl

Pismo Folkowe

muzykatradycyjna.pl