Artykuły autora: Anna Czekanowska

Wybór świadomy czy instynktownie odczuwana potrzeba? Z badań nad funkcjonowaniem tradycji w społeczeństwie dnia dzisiejszego

50 (kwiecień 2004) Autor: Anna Czekanowska Dział: 50. numer To jest pełna wersja artykułu!

Powrót do "źródeł" czy do "korzeni", czyli do dawnych tradycji jest wydarzeniem o niekwestionowanej sile. Zjawisko to rozwinęło się ze szczególną dynamiką na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat wieku XX, ogarniając rozległe połacie dzisiejszego świata.

Pierwszy i drugi byt folkloru istota transformacji

12 (lipiec 1997) Autor: Anna Czekanowska Dział: Z teorii To jest pełna wersja artykułu!

Pierwszy byt folkloru nie budzi dyskusji, jedynie jego istnienie poddawane jest dzisiaj w wątpliwość. Drugi byt folkloru stał się natomiast jednym z dominujących tematów w folklorystyce drugiej połowy dwudziestego wieku, jakkolwiek samo zjawisko jest znacznie starsze. Interpretacje tego zjawiska mogą być bardzo różne w zależności od sytuacji kultury w danym środowisku jak i od kształtowanej przez przywódców ideologii, a pośrednio i tradycji metodologicznych.

Pierwszy i drugi byt folkloru

32 (styczeń 2001) Autor: Anna Czekanowska Dział: Z teorii To jest pełna wersja artykułu!

Pierwszy byt folkloru nie budzi dyskusji, jedynie jego istnienie poddawane jest dzisiaj w wątpliwość. Drugi byt folkloru, a raczej jego autentyzm stał się natomiast jednym z dominujących tematów w folklorystyce drugiej połowy dwudziestego wieku, jakkol

W nauce anglosaskiej dominującymi stały się koncepcje tzw. "Tradycji Wymyślonej" 1wspomagające ze znacznym powodzeniem interpretację historii Zachodniej Europy. Koncepcje te zastosowane do interpretacji społeczeństw plemiennych (na ogół byłych kolonii brytyjskich) 2 spotkały się natomiast ze znacznie mniejszym sukcesem, zwłaszcza jeśli chodzi o akceptację wśród społeczeństw "badanych". Pewne ograniczenia musi budzić również stosowanie tych teorii do wyjaśniania historii i rozwoju kultury w Europie Wschodniej, jakkolwiek trudno i w tym przypadku o jednoznaczne stanowisko. W wielu przypadkach teoria ta staje się jednak przydatna.