V Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne

Zapraszamy do udziału w V Krajowym Seminarium Etnomuzykologicznym, które odbędzie się 1 - 2 kwietnia 2017.

Temat tegorocznego spotkania to: TRADYCJE MUZYCZNE WOBEC PRZEMIAN KULTUROWYCH I CYWILIZACYJNYCH.

V Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne 

 1-2 kwietnia 2017 roku 
Polskie Seminarium Etnomuzykologiczne | Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

„Tradycja muzyczna jest rzeczywistością dynamiczną, która pomaga ludziom głębiej przeżywać fakt istnienia zarówno indywidualnego jak i wspólnotowego” 
Piotr Dahlig

Dzisiejszy świat staje się kolejny raz w historii sceną niezwykle dynamicznych przemian. Z jednej strony mamy do czynienia ze zjawiskami globalizacji – transnarodową przestrzenią wymiany treści kulturowych i społecznych oraz ich hybrydyzacją, homogenizacją i unifikacją. Z drugiej – zdecydowanie wzrasta znaczenie kultur lokalnych i regionalnych, a także narodowych. Tradycja, „swojskość”, także w kontekście muzyki, tańca i śpiewu, staje się wyraźnym punktem odniesienia. Nie pierwszy raz jednak świat, a wraz z nim kultura tradycyjna, stają wobec wielkich przemian cywilizacyjnych. Historia dostarcza nam wiele tego przykładów. Dziś ponownie stajemy przed problemem dychotomii: „swój” – „obcy”, „dialog międzykulturowy” – „hermetyzacja swojskości”, „tradycjonalizm” – „modernizacja” etc.

Podczas V Krajowego Seminarium Etnomuzykologicznego chcemy zaprosić Państwa do prezentowania indywidualnych refleksji, jak też do wspólnego namysłu i dyskusji w odniesieniu do tematu przemian cywilizacyjnych i kulturowych, wobec których stawały/stają tradycje muzyczne oraz ich wyraziciele na świecie.

Obszary tematyczne: 
1. Globalizacja vs lokalność 
2. Zderzenie vs spotkanie kultur i cywilizacji 
3. Wielokulturowość a międzykulturowość 
4. Technologia a muzyka tradycyjna

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z tematem wystąpienia oraz abstraktem prosimy przesyłać na adres wgrozdew@wp.pl do dnia 10 marca 2017 roku.