Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej.

Konkurs tradycyjnie już jest imprezą towarzyszącą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich i doskonale wpisuje się w jego klimat i przesłanie. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. 

Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 maja 2018 roku​. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających jubileuszowy 50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, który odbędzie się w dniach 16 - 26 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi warunkami uczestnictwa zawartymi w Regulaminie.

Tadeusz Staich (1913-1987) jest postacią niezwykle zasłużona dla kultury podhalańskiej. Był pisarzem, dziennikarzem, działaczem i honorowym członkiem Związku Podhalan, a także działaczem PTT i PTTK, przewodnikiem tatrzańskim i redaktorem naczelnym „Życia Zakopiańskiego”. Urodził się na ziemi krakowskiej, ale to właśnie Podhale wybrał na swoją małą ojczyznę. W Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej prowadził „Studium Słowa”, w latach 70-tych był prezesem zakopiańskiego Klubu Literackiego. Został laureatem pierwszej nagrody literackiej Zakopanego za publikację „Drogami skalnej ziemi”, której współautorką była Hanna Pieńkowska. Uchodził za niekwestionowany autorytet w dziedzinie obyczajów i gwary góralskiej. W 1972 r. jako prezes Zakopiańskiego Klubu Literackiego był inicjatorem konkursu literackiego na wiersz o tematyce górskiej, któremu z czasem nadano jego imię.

 Anna Karpiel-Semberecka

 

XLVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej AD 2018
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku polskim literackim lub w gwarze góralskiej. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane.
2.Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy wiersze. Każdy z wierszy winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko, dokładny adres, adres e-mail oraz numer telefonu Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej wiersze. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.
3. Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) pisanych na maszynie lub komputerze. Rękopisy dopuszczalne są jedynie w przypadku bardzo czytelnego pisma (pismo drukowane).
4. Wiersze oceniane są przez Jury składające się ze specjalistów w dwóch kategoriach: - poezji pisanej gwarą góralską - poezji pisanej językiem literackim 5. Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 maja 2018 roku Utwory prosimy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zakopane Wydział Kultury ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane z dopiskiem: KONKURS LITERACKI IM. TADEUSZA STAICHA
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu b.r. w Zakopanem.
7. Organizator nie zwraca przesłanych prac oraz nie wysyła do Autorów prac werdyktu Jury (poza pracami nagrodzonymi). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wydawnictwach Urzędu Miasta Zakopane, jednostek podległych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Zakopane. Autor upoważnia Organizatora do korzystania z dzieła w całości jak również w postaci dowolnego fragmentu na wszelkich dostępnych polach eksploatacji. polegających w szczególności na:
- wydania dzieła drukiem w formie publikacji książkowej lub prasowej w całości lub częściowo
- utrwalaniu i zwielokrotnianiu dowolną techniką, w tym techniką komputerową,
- wprowadzania do obrotu,
- wprowadzania do pamięci komputera
- wprowadzania do sieci komputerowych , w szczególności Internetu
- publicznego wystawiania, wyświetlania w szczególności za pośrednictwem TV, kaset video, DVD
- najmie , dzierżawie, nadawaniu za pośrednictwem satelity, sieci komputerowych,
- eksploatację polegająca na wykorzystywaniu części lub całości dzieła dla celów reklamowych, niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości
- wszelką eksploatację części lub całości dzieła polegająca na utrwalaniu na dokonywanym w ramach ekspozycji reklamowych albo zwielokrotniania i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju publikacji i innych materiałów reklamowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z dziełem lub kampanią reklamową
- wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
8. Wykonawca wyraża zgodę na dalsze przenoszenie prac, o których mowa w pkt. 7, na osoby trzecie bez wynagrodzenia.
9. Organizator nie przewiduje autoryzacji prac przed ich publikacją.
10 Wysokość nagród pieniężnych zostanie ustalona przez Organizatora Konkursu po jego rozstrzygnięciu.
11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

Dział: