Konferencja z okazji Jubileuszu Profesora Jana Adamowskiego

Instytut Kulturoznawstwa i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Twórców Ludowych zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dedykowanej Profesorowi Janowi Adamowskiemu.

Konferencja pt. "Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości" odbędzie się w Lublinie w dniach 29–30 listopada 2018 roku. Wydarzenie organizowane jest w roku 70. urodzin Profesora Jana Adamowskiego i ma na celu podjęcie naukowej dyskusji w zakresach badawczych bliskich Jubilatowi, a wciąż aktualnych dla współczesnej folklorystyki, językoznawstwa, kulturoznawstwa.

Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.

Proponowane kręgi tematyczne Konferencji:

 • Folklor jako zjawisko społeczno-kulturowe
 • Gatunki folkloru tradycyjne i współczesne
 • Podstawowe kategorie kultury:  przestrzeń, czas i inne
 • Zwyczaje, obrzędy, rytuały – przemiany formy i funkcji
 • Kultura pogranicza, w tym – wschodnie pogranicze kulturowe
 • Kultura regionalna i Lubelszczyzna jako region kulturowy
 • Regionalne tożsamości kulturowe
 • Wartości kultury ludowej we współczesności
 • Sacrum, tradycyjna religijność i pobożność
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w tradycyjnych i współczesnych tekstach kultury
 • Język i artyzm tekstów folkloru
 • Współczesna twórczość ludowa – główne formy i przejawy
 • Artyści ludowi we współczesnym przekazie tradycji
 • Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku

Dorobek Jubilata charakteryzuje interdyscyplinarność i Konferencja również będzie mieć wymiar interdyscyplinarny. Dlatego zaproszenie do uczestnictwa skierowane jest do kulturoznawców, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów, socjologów, pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką kultury typu ludowego i form jej współczesnego funkcjonowania.

Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu należy przesyłać do 15 czerwca 2018 roku na adres mailowy: jubileusz.JA@poczta.umcs.lublin.pl. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo ok. 1 lipca 2018 roku.

Przewidywana opłata konferencyjna w wysokości 250 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie.

Materiały pokonferencyjne zgodziły się przyjąć do druku dwa czasopisma: „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” oraz „Literatura Ludowa”. Artykuły będą podlegały procedurze recenzowania zgodnej z regulaminami tych czasopism.

Tabula Gratulatoria
W materiałach przygotowywanych na Konferencję znajdzie się również Tabula Gratulatoria, zatem osoby, które zechciałyby dołączyć się do życzeń dla Jubilata poprzez umieszczenie swojego nazwiska (wraz z nazwą uczelni i instytutu) na liście gratulacyjnej, proszone są o informację drogą mailową na adres dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS: k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl.

Patronaty
Honorowym patronatem
Konferencję dotychczas objęła Sekcja Polska Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV).
Patronatem medialnym objęły wydawnictwa „Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych” i „Pismo Folkowe” oraz portal KulturaLudowa.pl.


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
Zakład Gramatyki i Tekstologii Współczesnego Języka Polskiego UMCS (stanislawa.niebrzegowska-bartminska@poczta.umcs.lublin.pl)
dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL O/Lublin (k.smyk@poczta.umcs.lublin.pl)
dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (marta.wojcicka@poczta.umcs.lublin.pl)
dr Mariola Tymochowicz
Zakład Kultury Polskiej UMCS, ZG PTL, PTL o/Lublin (m.tymochowicz@poczta.umcs.lublin.pl)
dr Agnieszka Kościuk-Jarosz – sekretarz Konferencji
Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (agnieszka.kosciuk-jarosz@poczta.umcs.lublin.pl)

Link do pobrania kart zgłoszeniowych http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,konferencja-z-okazji-jubileuszu-pro...

Fot. tyt. K. Butryn