Muzyka ródeł

"Kaszuby"

Seria płytowa "Muzyka źródeł" - kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia i Ministerstwa Kultury i Sztuki jest efektem wieloletniej pracy dokumentacyjnej prowadzonej przez Polskie Radio - Redakcję Muzyki Ludowej, a od 1994 roku przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej. W zbiorach Polskiego Radia znajduje się kilkadziesiąt tysięcy fonogramów dawnej i nowej muzyki ludowej wszystkich regionów Polski, gromadzonych przez czterdzieści lat. Nagrania były dokonywane w różnych warunkach, zarówno u wykonawców w domu podczas terenowych wypraw redaktorów PR, jak i podczas rozmaitych imprez regionalnych bądź ogólnopolskich. Celem, tej prowadzonej przez lata, dokumentacji było zgromadzenie dobrej jakości dźwiękowego obrazu zmieniającej się w szybkim tempie muzycznej kultury ludowej różnych regionów Polski, mniejszości etnicznych i narodowych zamieszkujących nasz kraj, a także Polaków mieszkających obecnie poza granicami kraju. Wybrane nagrania najwybitniejszych wykonawców- ludowych muzyków i śpiewaków znajdują się na wszystkich płytach serii, która obecnie liczy 16 tytułów.

Najnowsza płyta z tej serii to "Kaszuby" autorstwa Małgorzaty Jędruch i prof. Ludwika Bielawskiego. Nagrania zamieszczone na płycie pochodzą z Archiwum Polskiego Radia i Instytutu Sztuki PAN. Na płycie znalazły się nagrania solowe i zespołowe wokalne oraz instrumentalne, przedstawiające charakterystyczne dla tego regionu pieśni weselne, dożynkowe, miłosne, ballady oraz tańce i tańce-zabawy.

Skrót artykułu: Seria płytowa "Muzyka źródeł" - kolekcja muzyki ludowej Polskiego Radia i Ministerstwa Kultury i Sztuki jest efektem wieloletniej pracy dokumentacyjnej prowadzonej przez Polskie Radio - Redakcję Muzyki Ludowej, a od 1994 roku przez Radiowe Centrum Kultury Ludowej.

Dodaj komentarz!